Uniwersytet Trzeciego Wieku

Początki ruchu uniwersytetów trzeciego wieku sięgają roku 1972. W tym czasie profesor Uniwersytetu w Tuluzie Pierre Vellas zorganizował spotkanie 40 seniorów, aby zorientować się, czego oczekują od uniwersytetu.

Wówczas stworzono trzy postulaty:

 • potencjał medyczny uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzymania zdrowia w wieku starczym,
 • upowszechniana wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych,
 • potencjał badawczy powinien zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz starości.

Cele UTW

Celem UTW jest permanentne dokształcanie i kształcenie dorosłych nieaktywnych zawodowo, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej. Powyższe cele realizowane są poprzez:

 • wykłady ogólne dla wszystkich słuchaczy,
 • seminaria tematyczne,
 • lektoraty języków obcych
 • sekcje lub koła zainteresowań
 • kluby i zespoły tematyczne
 • warsztaty artystyczne
 • zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne
 • imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe
 • kursy, szkolenia, poradnictwo
 • wyjazdy, wczasy, rekreacja seniorów

Misja UTW

Uczelnie dla seniorów mogą być miejscem spotkań z podobnymi do nich osobami, które muszą stawiać czoła wielu problemom w tym jednemu, głównemu – problemowi braku akceptacji ze strony młodych.

Poza tym, po latach wychowywania dzieci i współuczestnictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie współmałżonka i znajomych, nadmiar czasu może być bardzo szkodliwy. W takim przypadku nowa pasja staje się balsamem dla zbolałej duszy, pozwala ponownie otworzyć się na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał się bez bliskich ludzi.

Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie znosi bezczynnego siedzenia w czterech ścianach, potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają możliwość dbania o kondycję fizyczną.

UTW przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

UTW przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nauki, kultury, sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych seniorów.

Do grona słuchaczy mogą kandydować:

 • seniorzy
 • osoby akceptujące cele i zadania UTW oraz chcące wnieść swój pozytywny, społeczny wkład w ich realizację,
 • osoby, które złożyły deklarację o przystąpieniu do UTW wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu

Zadania UTW przy WSKiZ

Do zadań UTW przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu należy w szczególności:

 1. Dbałość o zachowanie i wzrost intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych.
 2. Edukacja ustawiczna seniorów poprzez:
  • prowadzenie wykładów, warsztatów, konwersatoriów z różnych dziedzin nauki
  • organizowanie zajęć z języków obcych i podstaw obsługi komputera lub warsztatów komputerowych.
 3. Krzewienie kultury fizycznej pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów.
 4. Aktywizacja społeczna, poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.
 5. Rozwijanie sekcji zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin.
 6. Rozwijanie współpracy z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Wykładowcy

Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, innych uczelni, pracownicy ośrodków naukowych oraz specjaliści z różnych dziedzin i praktycy. Zajęcia fakultatywne mogą prowadzić słuchacze UTW.

Słuchacze UTW studentami WSKiZ

Słuchacze UTW mogą uczestniczyć na zasadach wolnego słuchacza we wszystkich wykładach prowadzonych w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Jednakże udział w wykładach jest uwarunkowany dostępnością wolnych miejsc w salach wykładowych.

Finansowanie

Działalność UTW finansowana jest z opłat słuchaczy oraz z innych źródeł.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo