Ilustracja kontaktu

dr Boubacar Sidi Diallo

CPAA second co-director

dr Boubacar Sidi Diallo

Pobierz informację jako: Wizytówka

Dodatkowe informacje

 • Professeur Associé à la Faculté de Droit et d’Administration de l’Université
 • A. Mickiewicz, Département de Droit International et des Organisations
 • Internationales de Poznań - République de Pologne.

Boubacar Sidi Diallo has a PhD (Law) and M.D. (Law) from the Adam Mickiewicz University in Poznan-Poland. His areas of research include most major subjects of public international law, in particular: statehood, law of treaties, human rights protection, international humanitarian law, law of migration, law of sea, collective security and law of international organization. Member of International Law Association (ILA), the association of Friends of Science in Poznań (PTPN), and African Security Sector Network. Associate Professor at the Department of International Law and International Organization, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland. Boubacar Sidi Diallo joined the Adam Mickiewicz University in 2010, having previously held full-time appointments at the School of Management and Banking in Poznan, Poland. As senior lecturer, he served also as a Dean of the Faculty of Administration of the School of Management and Banking in Poznan - responsible of the department of administrative science, political science, and home land security. Working languages: French (native), Polish (fluent), English (good). Boubacar’s current interest in collective security is strictly connected to the wider spectrum of his academic interests. last decade, critical approaches have substantially reshaped the theoretical landscape of security studies in the world. Yet, despite an impressive body of literature, there remains fundamental disagreement as to what counts as critical in this context. Contemporary conflicts in Africa have changed. They are cross-border and nomads. The novelty of these crises calls a regional response and leads the affected countries to undertake reforms of the defense in the context of strengthened international cooperation and an efficient cooperative security. It is therefore, crucial to think about the reforms of the security sector in a global framework for a collective response to major regional or worldwide security issues.

Selected bibliographia

 • Boubacar Sidi Diallo, Międzynarodowe Instrumenty Ochrony Praw Człowieka, WFN, Poznań, 2010, (Monografia); les Instruments Internationaux de Protection des droits de l`homme, Ed. Forum scientifique WFN, Poznań, 2010, (Monographie);
 • Boubacar Sidi Diallo, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: System regulowania sporów międzynarodowych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005 (Monografia); la Cour Internationale de Justice: le system de reglement des differends internationaux, Ed. Forum scientifique WFN, Poznań, 2005 (Monographie);
 • Boubacar Sidi Diallo, Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności,(w) Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Wydawnictwo Difin, (red) Zdzisław Niedbała, Poznań, 2011; La discrimination raciale et les droits de l`homme á la lumiére de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, (a) le droit face á la discrimination dans le domaine social, économique et politique, Ed. Difin, Zdzislaw Niedbała, Warszawa-Poznan 2011; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, Rozwój prawa międzynarodowego, artykuł w: Miasto postępu, seria „Pojęcia podstawowe”, część III, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007; Le développement du droit international, dans «ville progrèsiste», une série «concepts de base», Partie III, Ed. Forum Science WFN, Poznań 2007; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Prawa człowieka a liberalizm we współczesnym świecie, Z. Drozdowicz, W. Jarmołowicz, Wł. Kaczocha (red.), „W kręgu liberalizmu”, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006; Droits de l'homme et libéralisme dans le monde moderne, Z. Drozdowicz, W. Jarmołowicz, Wł. Kaczocha (dir.), «Dans le cercle du libéralisme», Ed. Forum scientifique WFN, Poznan 2006; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Język prawa i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, „Miasto języka”, seria „Pojęcia podstawowe”, część I, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005; Le language juridique et sa pertinence pour l'homme moderne, «la ville de la langue», une série de «concepts de base», Partie I, Forum des sciences WFN, Poznań 2005; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Rola organizacji Jedności Afrykańskiej w procesie pokojowego regulowania sporów między państwami afrykańskimi, „Ruch prawniczy i ekonomiczny”, Poznań 1999; Le rôle de l'organisation de l'unité africaine dans le processus de règlement pacifique des différends entre les Etats africains, "Ruchu Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Poznan 1999 ; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Unia Afrykańska w procesie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w) Bezpieczeństwo Współczesnego Świata. Wyzwania i zagrożenia. Wyd. MAIUSCULA. Poznań 2013, L'Union Africaine Dans Le Processus du maintient de la paix et de la securite internationale (dans) Sécurité monde moderne. Défis et ménaces. Ed. MAIUSCULA. Poznan 2013, p. 369-380 ; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, Bezpieczeństwo Zbiorowe a Suwerenność Państw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr. 4, Poznań, 2013 La sécurité collective et de la souveraineté de l'État, la “Ruchu Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr. 4, Poznan, 2013, p.35-48 ; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Problematyka użycia broni jądrowej w odpowiedzi na akt agresji w świetle prawa międzynarodowego; The issue of nuclear weapons use in response to an act of aggression under international law, Wybrane problemy prawa materialnego I procesowego, Tom II, Poznań, 2014; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, Przesiedleńcy wewnętrzni a bezpieczeństwo i stabilność państwa w świetle afrykańskiej konwencji o ochronie osób przesiedlonych; Internal displaced persons and the security and stability of the state in the light of the African Convention on protection of the displaced persons,Wybrane problem prawa materialnego I procesowego, Tom III, Poznań, 2015 ; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, Gender and power: Women`s leadership in the prevention and management of conflicts in Africa, Journal of Gender and Power, vol.3,no,1,2015, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań ; Article
 • Boubacar Sidi Diallo, Legal frame work on the human rights protections in the modern world, Wybrane problemy prawa materialnego I procesowego, Tom III, Poznań, 2015; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, The UN authority/capability enforce the responsibility to protect doctrine in case of humanitarian intervention, Wybrane problemy prawa materialnego I procesowego, Tom II, Poznań, 2015; Chapter
 • Boubacar Sidi Diallo, Glosa do wyroku MTS z dnia 19 czerwca 2012 (draft)

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo