System ECTS

Europejski System Punktów Kredytowych we WSKiZ

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania dostosowując się do standardów Unii Europejskiej, wprowadza z dniem 1 października 2006 r. punktowy system ocen (Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System – ECTS). System ECTS funkcjonujący w ponad 150 europejskich uczelniach, powstał po to, by ułatwić współpracę pomiędzy uczelniami krajów członkowskich Unii, EFTA, a także krajów z Unią stowarzyszonych. ECTS obliguje uczelnie macierzyste do uznawania studiów odbytych za granicą, tak aby stanowiły integralną część całego toku studiów. Umożliwia studentom zaliczenie poszczególnych semestrów na różnych uczelniach.

Jakie są ogólne zasady systemu punktowego ECTS?
Każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest konkretna liczba punktów, tzw. kredytów. Przyporządkowana liczba punktów odzwierciedla nakład pracy, jaki jest wymagany do zaliczenia tego przedmiotu, w stosunku do całkowitego nakładu pracy wymaganego do zaliczenia semestru. Punkty przyznane są studentowi jedynie wtedy, gdy uzyska on ocenę pozytywną z danego przedmiotu (z wszystkich form zajęć tego przedmiotu), niezależnie od tego, jaka ta ocena jest.
W systemie punktowym ECTS student zobowiązany jest do zgromadzenia określonej liczby punktów przypadających na kolejne okresy rozliczeniowe – semestry. Przyjmuje się, że liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom i innym zajęciom występującym w planie każdego semestru wynosi 30.
W systemie ECTS wyróżnia się dwa pojęcia: zaliczenie bieżącego semestru oraz rejestracja na następny semestr studiów.
Jaka jest różnica pomiędzy rejestracją na następny semestr a zaliczeniem bieżącego semestru?
Aby zaliczyć dany semestr studiów należy "zdobyć" 30 punktów. Jest to "plan maksimum". Innymi słowy, warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. A więc, jeśli chcecie Państwo mieć zaliczony semestr musicie zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie przedmioty.
Rejestracja to "plan minimum". Nie oznacza jeszcze zaliczenia semestru. Maksymalna liczba punktów za wszystkie nierozliczone dotychczas przedmioty przy rejestracji studenta na kolejny semestr nie może przekroczyć 50%-1 punktów przypisanych do danego semestru studiów.
Co jeśli nie uzyskacie Państwo wymaganego minimum punktów?
Student, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy, zostaje skreślony z listy studentów. Czyli brutalna prawda jest taka: jeśli na pierwszym semestrze nie zdobędziecie Państwo wymaganego minimum punktów, to opuszczacie mury uczelni bez możliwości powrotu (chyba, że ponownie poddacie się Państwo procedurze rekrutacyjnej). Dla studentów wyższych lat "utworzono furtkę". Mianowicie, student, który został skreślony z listy studentów po uzyskaniu rejestracji na co najmniej II semestr, ma prawo wznowić studia w terminie określonym przez rektora.
Czy możliwe jest powtarzanie przedmiotu?
W systemie punktowym nie występuje pojęcie powtarzania roku czy semestru; powtarzane mogą być tylko poszczególne przedmioty, ale tylko po pewnymi warunkami. Jeśli uzyskacie Państwo wystarczającą liczbę punktów i zostaniecie zarejestrowani na semestr następny, to możecie powtarzać niezaliczone zajęcia, ale po wniesieniu opłaty.
  • ects

Zachęcamy do zapoznania się z pdfzasadami funkcjonowania systemu ECTS(41.03 KB). O szczegóły możecie Państwo pytać w Centrum Obsługi Studenta.

Pakiet informacyjny ECTS:

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo