Fundamentalizm religijny - wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty "Fundamentalizm religijny – wyrodne dziecko współczesności. Źródła i istota zjawiska". Poprowadzi go dr Damian Kokoć, absolwent Instytutu Filozofii UAM i Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM. Wykład odbędzie się w Sali Senatu (ul. św. Czesława 6) w sobotę, 3 czerwca o godz. 11:00 i potrwa około godzinę (plus 30 minut na dyskusję).

Fundamentalizm religijny stał się w ostatnich latach, obok sekularyzacji, jednym z najczęściej pojawiających się w dyskursie publicznym pojęć związanych z religią i religijnością. Zjawisko to doczekało się licznych omówień religioznawczych, socjologicznych czy politologicznych. Autorzy tych opracowań wskazywali przede wszystkim na różne sposoby definiowania, czym jest fundamentalizm. Wśród badaczy panuje również zgoda, że nie można mówić o jednym fundamentalizmie, ale o wielu fundamentalizmach. Wynika to stąd, że fundamentalizm przybiera różne, specyficzne formy, w zależności od tradycji religijnej z której wyrósł. Powoduje to trudności, a nawet czyni niemożliwym utworzenie jednej, uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: czym jest fundamentalizm?

Większość badaczy zgodna jest natomiast co do tego, że fundamentalizm z jednej strony jest tworem stosunkowo nowym (jego początek wiąże się z XIX-wiecznymi ruchami protestanckimi w USA.), a z drugiej jest ruchem zdecydowanie antymodernistycznym. Wszystkie ruchy tego typu uznają współczesne przemiany społeczne, a szczególnie wartości, jakie wytworzyła współczesność, za sprzeczne z prawem boskim. Dlatego też fundamentaliści postulują konieczność powrotu do dawnych wartości i dawnych modeli politycznych i społecznych, w których główną rolę odgrywała religia. Ich zdaniem jest to jedyny skuteczny sposób zapobieżenia negatywnym zjawiskom występujących w dzisiejszych czasach na świecie.

Celem wystąpienia będzie syntetyczna charakterystyka fundamentalizmu religijnego i omówienie tych elementów, które są wspólne wszystkim przejawom tego zjawiska. Dodatkowo zostanie podjęty wątek źródeł fundamentalizmu oraz przyczyn kształtowania się tego typu postaw.

Nota o autorze

Damian Kokoć – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent Instytutu Filozofii UAM i Katedry Religioznawstwa i Badań Porównawczych UAM. Zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: średniowieczna filozofia muzułmańska – zwłaszcza myśl Awicenny i Awerroesa; islam i kultura muzułmańska; mistyka – zwłaszcza sufizm; gnostycyzm; filozofia religii – zwłaszcza pluralistyczna wizja religii Johna Hicka oraz kwestie dialogu międzyreligijnego, fundamentalizmu religijnego i relacji między nauką a religią. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Poznańskiego Konwersatorium Religioznawczego. Uczestnik i organizator licznych konferencji oraz innych wydarzeń naukowych. Dotychczas publikował w "Przeglądzie Religioznawczym", "Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris", "Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki", "Humaniora. Czasopismo internetowe" oraz w kilku monografiach zbiorowych.

© 2024 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie  |  Polityka prywatności: RODO klauzula

Tworzenie stron – Newcomo