Fundusze europejskie w ochronie środowiska

Organizowane studia podyplomowe pt. „Fundusze europejskie w Ochronie środowiska” są adresowane szczególnie do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE w tej dziedzinie, pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo-doradczych oraz przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Z oferty tej skorzystać mogą również absolwenci uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, oraz ci którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.


Oferujemy innowacyjny, pierwszy i na bieżąco aktualizowany kierunek studiów podyplomowych poświęcony wyłącznie problematyce funduszy unijnych. Studia skoncentrowane będą przede wszystkim na wykształceniu u słuchaczy praktycznych umiejętności pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych przewidzianych na lata 2014-2020.

Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami, zasadami i mechanizmami pozyskiwania środków Unii Europejskiej w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania funduszami w ramach programów operacyjnych 2014-2020, a także pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi i społecznymi.

Organizacja zajęć:

Program studiów jest na bieżąco modyfikowany i w pełni dedykowany nowej perspektywie finansowej UE (2014-2020), obejmuje 180 godzin dydaktycznych (2 semestry).

PROGRAM

WPROWADZENIE
 • Podstawy prawne europejskiej polityki spójności 2014-2020. Strategia Europa 2020.
 • Podstawy wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym: Krajowy Program Reform, Umowa Partnerstwa, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategie Rozwoju Województw, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne, inteligentne specjalizacje.
PROGRAMY OPERACYJNE a OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020.
 • Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020.
 • Przedsiębiorczość i innowacje w programach unijnych.
 • Obszary projektu a Programy Operacyjne (odnawialne źródła, woda, ścieki, powietrze, promieniowanie jonizujące).
ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTU
 • Czynniki decydujące o sukcesie napisania oraz prowadzenia projektu.
 • Procedury oceny wniosku.
 • Tryby i kryteria wyboru projektów.
 • Uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.
 • Przepływy finansowe i system rozliczeń w ramach projektu.
 • Metody monitoringu i ewaluacji.
 • Zagadnienia związane z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów nie inwestycyjnych.
 • Dokumentacja uzupełniająca do wniosków o dofinansowanie, harmonogram rzeczowo-finansowy, biznes plan, ocena oddziaływania na środowisko.
 • Kwalifikowalność kosztów w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2014-2020.
 • Montaż finansowy projektu.
 • Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych przez UE.
 • Zamówienia publiczne w procesie wdrażania projektów.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Pisanie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, warsztaty w grupach.
 • Pisanie wniosków - projekty dyplomowe opracowane w ramach seminariów dyplomowych.

Wykładowcy:

Wykładowcy studiów to przede wszystkim praktycy odpowiedzialni za przygotowanie zasad zarządzania funduszami unijnymi. Nasi Wykładowcy to starannie dobrany i zweryfikowany zespół dydaktyków z unikalnymi kompetencjami oraz dostępem do aktualnej wiedzy na temat programowania i zasad wydatkowania środków publicznych, w tym funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Czesne:

Opłata

Terminarz wpłat

3 200,00 zł

w przypadku wpłaty czesnego w całości

3 500,00 zł

w przypadku wpłaty w dwóch ratach

I rata w wysokości 1 750,00 zł – płatna przy zapisie,

II rata w wysokości 1 750,00 zł  – na początku II semestru studiów

Czesne obejmuje koszty materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów (w języku polskim).
 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy dyplomowej (projektu wniosku) oraz pozytywny wynik w trakcie egzaminu dyplomowego.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo