Stypendia i opłaty

Opłaty

Miesięczne stawki czesnego w roku akademickim 2016/2017
kierunek studiówtrybI rokII rokIII rokIV rok
Automatyka i Robotykastacjonarny440 zł360 zł390 zł400 zł
niestacjonarny440 zł360 zł390 zł400 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjistacjonarny440 zł480 zł480 zł490 zł
niestacjonarny440 zł480 zł480 zł480 zł
Informatykastacjonarny480 zł490 zł
niestacjonarny480 zł480 zł
Pedagogikastacjonarny380 zł420 zł440 zł
niestacjonarny275 zł300 zł320 zł
Pedagogika (w języku angielskim)stacjonarny580 zł580 zł580 zł
niestacjonarny580 zł580 zł580 zł

Stypendia

Uprzejmie przypominamy, iż termin składania wniosków stypendialnych trwa do 30 października. Wniosek o zapomogę można składać w każdym momencie podczas roku akademickiego.

Wnioski

Z myślą o studentach w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania od lat z sukcesem realizowany jest system stypendialny, który pozwala obniżyć koszty związane z nauką. Uczelnia nagradza także swoich najlepszych studentów umożliwiając im zdobycie stypendiów. Z systemu stypendialnego korzystają studenci trybu stacjonarnego i niestacjonarnego. Miejscem składania wniosków jest Dziekanat WSKiZ.

Termin składania wniosków: do 30 października br.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Informacje ogólne:

 1. Stypendium Rektora przyznawane jest studentom od trzeciego semestru.
 2. Stypendium Rektora wypłacane jest przez 10 miesięcy.
 3. Stypendium jest przyznawane po złożeniu odpowiedniego wniosku do Komisji stypendialnej do dnia 30 października.
 4. Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest:
  • uzyskanie wysokiej średniej ocen (przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń),
  • aktywna działalność na rzecz samorządu studentów i Uczelni,
  • aktywność w pracach koła naukowego,
  • aktywność sportowa oraz działalność w AZS,
  • aktywna działalność poza Uczelnią np. wolontariat, podróże, udział w konferencjach.

Uwaga! Każdy typ prowadzonej działalności musi zostać potwierdzony przez odpowiedni organ (patrz wniosek o przyznanie stypendium Rektora).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać to: 100 pkt.
Komisja stypendialna ogłosi listę rankingowa stypendiów Rektora do 15 listopada br.
Maksymalnie 10% studentów każdego kierunku może otrzymać powyższe stypendium.

Stypendium socjalne

Informacje ogólne:

 1. O stypendium socjalne ubiegać się mogą studenci wszystkich trybów.
 2. O stypendium mieszkaniowe ubiegać się mogą studenci wyłącznie trybu stacjonarnego. Terminy składania wniosków: do 30 marca oraz do 30 października.
 3. Maksymalny średni miesięczny dochód na członka rodziny studenta, kwalifikujący do stypendium socjalnego wynosi 1043,90 PLN netto.
 4. Wnioski należy składać na formularzach stanowiących integralną część regulaminu stypendialnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne:

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności.
 2. Terminy składania wniosków: do 30 marca oraz do 30 października.
 3. Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Wnioski należy składać na formularzach stanowiących integralną część regulaminu stypendialnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Zapomoga

Informacje ogólne:

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta w dowolnym momencie trwania semestru.
 3. Student może otrzymać zapomogę maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
 4. Wnioski należy składać na formularzach stanowiących integralną część regulaminu stypendialnego wraz z wymaganymi załącznikami.

Odwołanie

Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej studenci mogą się odwoływać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od ogłoszenia listy stypendystów, Odwołanie w formie pisemnej można składać w dziekanacie osobiście lub listownie; powinno ono zawierać m.in.:

 • imię
 • nazwisko
 • nr albumu
 • rodzaj stypendium, którego dotyczy odwołanie
 • nr telefonu i/lub e-mail kontaktowy

Uwaga: Odwoławcza Komisja Stypendialna nie przyjmuje odwołań w postaci listu elektronicznego, ani nie uzasadnia decyzji bez złożenia przez studenta formalnego wniosku (odwołania) w dziekanacie.

pdfRegulamin stypendialny z dn. 25.10.2013 r.1.4 MB

Wnioski o stypendia dostępne w systemie e-Szkoła (w zakładce Dokumenty i materiały / Wzory dokumentów / Komisja stypendialna).

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo