Studia w Erasmus+ (działanie SMS)

Informujemy, że rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą na semestr zimowy roku akad. 2016/17 trwa do 31 maja 2016 r.

W ramach programu Erasmus+ studenci WSKiZ mogą studiować przez jeden lub dwa semestry (w czasie jednego roku akademickiego) na uczelni zagranicznej, z którą WSKiZ podpisała umowy o współpracy (BA – Bilateral Agreement).

Obecnie studenci WSKiZ mogą wyjechać do następujących uczelni partnerskich w programie Erasmus+:

 1. w krajach programu (akcja KA103)
  • TEI of Peloponnese w Kalamacie (Grecja) – wyjazdy dla studentów kierunków:
   • Informatyka
   • Zarządzanie
   • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  • Universidad de Jaén w Jaén (Hiszpania) – wyjazdy dla studentów kierunków:
   • Informatyka
   • Zarządzanie
   • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 2. w krajach partnerskich (akcja KA107)

Wyjazdy studentów WSKiZ do Brazylii odbywają się bez grantu Erasmus+. WSKiZ otrzymała na lata 2015-2017 dofinansowanie z programu Erasmus+ na przyjazdy studentów UFMG do WSKiZ.

W programie Erasmus+ możliwe jest odbycie kilku wyjazdów na studia i praktykę – ich łączny czas trwania nie może przekraczać 12 miesięcy na danym poziomie studiów (wlicza się tu również mobilność studencką zrealizowaną w LLP-Erasmus).

Studia za granicą odbywają się w języku danego kraju i/lub języku angielskim. Student zakwalifikowany do wyjazdu musi więc posługiwać się w sposób komunikatywny językiem obcym.

Studenci zgłaszają chęć uczestnictwa w wyjeździe na studia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego . przesłać do Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Zagranicznej lub złożyć w COS. WSKiZ gwarantuje swoim studentom pełne uznanie okresu studiów bądź praktyki za granicą, zgodnie z zapisami pdfProcedury uznawania wyników nauki uzyskanych za granicą przez studentów WSKiZ75.05 KB.

Rekrutacja na wyjazdy na studia za granicą odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji studentów na wyjazdy na studia za granicą w ramach programu LLP-Erasmus:

 • Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Erasmus+
 • Terminy zamknięcia rekrutacji są każdorazowo ogłaszane na terenie uczelni.
 • Wyjazd na studia za granicą może się odbyć na II lub wyższym roku studiów.
 • Z każdym uczestnikiem programu Erasmus zostanie podpisana umowa.
 • Uczestnicy programu nie płacą za naukę na uczelni goszczącej.
 • Studenci Erasmusa są w uczelni przyjmującej traktowani jak studenci tej uczelni (otrzymują legitymację studencką, korzystają ze zniżek studenckich itp.).

Dzięki zastosowaniu ECTS wyniki osiągnięte przez studenta WSKiZ na uczelni goszczącej zostaną też zaliczone na jego macierzystej uczelni. Wykaz przedmiotów, na jakie student będzie uczęszczał na uczelni goszczącej, jest określany przed wyjazdem studenta za granicę w pdfLearning AgreementPDF 72.13 KB. Po powrocie ze studiów za granicą student jest zobowiązany przedstawić Transcript of Records – dokument potwierdzający oceny uzyskane za granicą.

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu Erasmus:

 • mogą otrzymać stypendium (grant) przeznaczony na pokrycie części dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem na uczelni zagranicznej (sytuacja najczęściej występująca),
 • mogą nie otrzymywać stypendium Erasmusa (student Erasmusa bez stypendium) w przypadku, gdy uczelnia nie dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi (sytuacja rzadko występująca); student zachowuje jednocześnie wszelkie prawa przysługujące stypendyście Erasmusa.

Zasady finansowania wyjazdów studentów za granicę w ramach Erasmus+.

Uczelnie goszczące często organizują bezpłatne kursy przygotowawcze z języka danego kraju na różnych poziomach zaawansowania dla studentów Erasmusa przyjeżdżających do tej uczelni. Dodatkowo również w trakcie roku akademickiego prowadzone są lektoraty języka danego kraju dla studentów przyjeżdżających z zagranicy.

Program Erasmus umożliwia nie tylko wyjazdy zagraniczne polskich studentów do uczelni z krajów uczestniczących w programie, lecz również pozwala studentom z tych państw spędzić semestr lub cały rok akademicki w Polsce. W latach 2009-2015 WSKiZ gościła w ramach programu Erasmus 19 studentów z uczelni partnerskich w Grecji i Hiszpanii. W roku akad. 2015/16 gościmy we WSKiZ 4 studentów z Universidad de Jaén w Hiszpanii.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo