Sztuka kierowania ludźmi w praktyce

Skuteczne kierowanie ludźmi jest swoistym wyzwaniem. By mu sprostać z powodzeniem dla siebie, podwładnych i firmy potrzeba nie tylko fachowej wiedzy z zakresu zarządzania, ale w znacznym stopniu dobrej orientacji w dziedzinie psychologii kierowania i kompetencji, których nie nabywa się z dnia na dzień ani tym bardziej ze studiowania akademickich podręczników.

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla, jego celem jest doskonalenie kluczowych dla efektywnego kierowania kompetencji psychologicznych i społecznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP39/2011
  2. Czas trwania: 14 godzin
  3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 4 godziny
  • Ćwiczenia: 10 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Indywidualnie preferowane a optymalne style kierowania – charakterystyki poszczególnych stylów kierowania, ich mocne i słabe strony, zasady doboru optymalnego stylu kierowaniaDostosowania stylu kierowania adekwatnie do sytuacji i problemu kierowniczego. Elastycznego doboru / zmiany stylu kierowania
2Różnice indywidualne między pracownikami – jak je rozpoznać i jakie dyrektywy stąd wynikają dla efektywnego kierowaniaRozpoznawania u podwładnych istotnych właściwości takich jak: dojrzałość funkcjonalna, kluczowe cechy charakteru, indywidualne wzorce motywacyjne. Doboru instrumentów i metod kierowania adekwatnie do rozpoznanych indywidualnych właściwości, delegowania zadań, instruowania, zlecania zadań, rozliczania i kontroli
3Filozofia osobista i instrumentarium kierownika – metody skutecznego kierowania i ich zastosowanie w praktyce – motywowanie, pozyskiwanie do współdziałania, tworzenie sprzyjającego klimatu społecznegoRozeznania we własnym systemie przekonań kierownika i ich wpływie na efekty kierowania Budowania konstruktywnego klimatu społecznego, angażowania, inspirowania, pozyskiwania do współdziałania, perswazji
4Dylematy kierownika – sytuacje problemowe i trudne w kierowaniu pracownikami, wyzwania roli i funkcji kierowniczej, strategie konstruktywnych rozwiązańKonstruktywnego i efektywnego rozwiązywania problemów i dylematów kierowania

Efekty kształcenia

  • Rozwinięcie kluczowych kompetencji kierowniczych – motywowania, angażowania, perswazji, dostosowywania stylu kierowania, zwiększenie efektywności kierowania

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo