Poprawność językowa pism urzędowych i kultura komunikacji językowej

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na poprawność językową pism urzędowych.

Tematyka kursu koncentruje się nie tylko wokół kultury języka pisanego, ale także języka mówionego (kontakt bezpośredni i telefoniczny). Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji językowej i kultury języka pozwoli uczestnikom kursu samodzielnie rozwiązywać problemy poprawnościowe, redagować różnego typu pisma urzędowe i osiągać zamierzone cele komunikacyjne.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP35/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 330 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykłady: 4 godziny
  • Ćwiczenia: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Różnice między normą językową wzorcową a potoczną. Kryteria poprawności językowej i ich zastosowanie w stylu urzędowymDostosowanie poziomu normy językowej do typu sytuacji komunikacyjnej. Zastosowanie kryteriów poprawności językowej do oceny innowacji i błędów językowych
2Podstawowe informacje na temat stylu urzędowego. Typy tekstów urzędowych. Podstawowe zasady redagowania pism urzędowychRedagowanie tekstów urzędowych. Dbałość o estetykę słowa w mowie i piśmie
3Podstawowe formy adresatywne (zwracania się do odbiorcy). Cechy uprzejmego kontaktu językowegoStosowanie zasad grzeczności językowej
4Kultura tekstu pisanego: zasady stosowania wielkich i małych liter; pisownia skrótów i skrótowców; pisownia dat; właściwe użycie apostrofu. Zmiany w ortografii i interpunkcji z ostatnich latStosowanie zasad ortografii i interpunkcji polskiej
5Najczęstsze błędy interpunkcyjne, ortograficzne, fleksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne i stylistyczneRozpoznawanie w tekstach błędów językowych, ich klasyfikowanie i poprawianie
6Najważniejsze słowniki poprawnościowe i poradniki językowe (w wersji tradycyjnej, książkowej, a także on-line). Ustawa o języku polskimKorzystanie z informacji zawartych w źródłach poprawnościowych. Dostosowanie oficjalnej komunikacji językowej do wymogów Ustawy o języku polskim

Efekty kształcenia

  • Umiejętność rozpoznawania i poprawiania błędów językowych (z wykorzystaniem dostępnych źródeł ortoepicznych)
  • Podniesienie poziomu świadomości językowej i sprawności komunikacyjnej
  • Postrzeganie języka jako składnika kultury osobistej i dobra narodowego

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo