Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

CDnia 3 grudnia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP dnia 23 grudnia 2010 r. i skierowana do publikacji. Zgodnie z jej art. 4 wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Na przykładzie tej ustawy mamy do czynienia z jedną z największych nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w całym półwiecznym już okresie jej obowiązywania.

Jak doskonale wiadomo, kodeks postępowania administracyjnego regulujący tzw. powszechne postępowanie administracyjne jest podstawowym narzędziem pracy urzędnika. Koniecznością staje się więc gruntowne zapoznanie funkcjonariuszy administracji publicznej tak samorządowej jak i rządowej z tymi zmianami. Temu celowi służyć będzie proponowane szkolenie.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP42/2011
 2. Czas trwania: 7 godzin
 3. Koszt: 310 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Wyłączenie pracownika organu
 • Skutki niezałatwienia spraw w terminie
 • Pozycja prawna przedstawiciela strony
 • Wezwania
 • Wszczęcie postępowania
 • Brak właściwości organu
 • Udostępnianie akt
 • Wyznaczanie rozpraw
 • Doręczanie postanowień
 • Umorzenie postępowania
 • Uzupełnienia decyzji
 • Decyzje organu odwoławczego
 • Wznowienie postępowania
 • Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji
 • Postępowanie skargowo-wnioskowe

Efekty kształcenia

 • Pozyskanie praktycznych umiejętności koniecznych do prawidłowego stosowania przepisów procedury administracyjnej

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo