Konstruowanie strategii dla przedsiębiorstwa

Celem kursu jest pokazanie metodologii konstruowania strategii dla przedsiębiorstwa. Przedstawienie uwarunkowań wpływających na strategię. Omówienie celów strategicznych. Wykorzystanie analizy SWOT w celu wskazania opcji strategicznych. Przedstawienie realizowanych strategii na podstawie studiów przypadku.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP01/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Konwersatorium: 8 godzin
  • Projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Wpływ strategii na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.Zrozumienie konsekwencji braku strategii.
2Proces tworzenia strategii.Poznanie metodologii konstruowania strategii.
3Analiza otoczenia przedsiębiorstwa.Poszukiwanie szans i zagrożeń.
4Analiza przedsiębiorstwa.Rozpoznanie silnych i słabych stron.
5Konstrukcja analizy SWOT.Konsekwentne nadanie wag i ocen.
6Strategie normatywne i opcje strategiczne.Wnioskowanie i wykorzystanie analizy.
7Cele strategiczne.Właściwe stawianie celów przed organizacją.
8Konstruowanie strategii – projekt.Praktyczne opracowanie strategii dla firmy.

Efekty kształcenia

  • Poznanie uwarunkowań wpływających na tworzenie strategii.
  • Dobór celów zgodnie z zasadą SMART.
  • Samodzielne tworzenie strategii.

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo