Jak przeprowadzać ocenę okresową pracownika administracji. Jak informować o jej wyniku - aspekty metodyczne, psychologiczne i formalne

Szkolenie adresowane jest do przełożonych dowolnego szczebla oraz pracowników komórek kadrowych. Poświęcone jest praktycznym aspektom przeprowadzenia oceny okresowej członków Korpusu Służby Cywilnej, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r.

Prawidłowe przeprowadzenie oceniania, tak, by zrealizowane zostały wszystkie rekomendowane cele oceny okresowej, wymaga od osób oceniających posiadania specyficznej kompetencji oceniania – na którą składają się między innymi takie składniki, jak: wiedza o metodycznych, formalnych i psychologicznych aspektach procesu oceniania; umiejętność zastosowania w praktyce tej wiedzy oraz gwarantujące prawidłową realizację odpowiednie postawy i przekonania oceniających. Oferowane szkolenie zaprojektowane jest tak, by rozwinąć u uczestników w/w kompetencję.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP38/2011
  2. Czas trwania: 14 godzin
  3. Koszt: 560 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 4 godziny
  • Ćwiczenia: 10 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Model oceny okresowej pracownika – członka Korpusu Służby Cywilnej w świetle Rozporządzenia z dnia 8 maja 2009r – aspekty metodyczne i formalnePrawidłowego pod względem metodycznym i formalnym przeprowadzania oceny pracownika, projektowania doskonalenia i zmian wobec podwładnych, procesowego i systemowego oceniania, dokumentowania oceny w arkuszach
2Psychospołeczne aspekty formalnego oceniania pracownikówBudowania właściwego klimatu społecznego i nastawień do oceniania formalnego
3Komunikowanie o wymaganiach i wyniku oceniania, przeprowadzanie rozmów z ocenianymiUdzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, przeprowadzania rozmów formalnych, tworzenia prawidłowych relacji przełożony – podwładny
4Potencjalne błędy i pułapki ocenianiaObiektywnego, trafnego i rzetelnego oceniania
5Sytuacje psychologicznie trudne i sposoby konstruktywnego reagowaniaPostępowania wobec trudnych reakcji, obiekcji, krytyki ze strony ocenianych
6Ocena okresowa jako instrument efektywnego kierowaniaMotywowania do zmian, doskonalenia i rozwoju; wiązania oceniania z pozostałymi obszarami zarządzania personelem

Efekty kształcenia

  • Umiejętność prawidłowego pod względem formalnym i metodycznym przeprowadzania oceny formalnej pracownika

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo