Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

Kurs dostarcza praktycznych odpowiedzi na następujące istotne dla prawidłowego funkcjonowania zawodowego pytania: Jak zdążać na czas bez uszczerbku dla zadań i własnego stanu psychofizycznego? Czy wszyscy tak samo funkcjonujemy w wymiarze czasu? – indywidualne uwarunkowania psychologiczne i biomedyczne.

Jak nie organizować innym "kociokwiku"? Jak samemu nie zostać jego ofiarą. Źródła niepowodzeń i wadliwego funkcjonowaniu ludzi i instytucji w czasie i sposoby ich omijania – perfekcjonizm, pracoholizm, przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, "odwlekacze" i inne. Jak nie być samotnym białym żaglem? – możliwości tkwiące w delegowaniu zadań i uprawnień oraz reguły ich stosowania w praktyce.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP41/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 2 godziny
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Psychologiczne i biomedyczne uwarunkowania odpowiedzialne za funkcjonowanie w czasieRozpoznania indywidualnych wzorców funkcjonowania w czasie, organizacji czasu, wywiązywania się z zadań
2Zarządzanie czasem w praktyce kierowania – metody konstruktywnego organizowania i planowania działańUstanawiania priorytetów, planowania, organizowania pracy własnej i cudzej, tworzenia środowiska pracy sprzyjającego właściwej organizacji zastosowanie macierzy Eisenhowera do samoorganizacji i organizacji, modelu SMART, ustalanie priorytetów w powiązaniu z celem i wartościami; posługiwania się w praktyce zasadą 80-20; zasadą ABCDE
3Źródła niepowodzeń i wadliwego funkcjonowaniu ludzi i instytucji w czasie i sposoby ich omijania – perfekcjonizm, pracoholizm, przeciążenie pracą, wypalenie zawodowe, "odwlekacze" i inneRozpoznawania źródeł i przeciwdziałania negatywnym wzorcom funkcjonowania w czasie
4Reguły delegowania zadańDelegowania zadań i uprawnień adekwatnie do dojrzałości funkcjonalnej pracownika i stopnia trudności zadania, Wydawania adekwatnych instrukcji w związku z delegowaniem

Efekty kształcenia

  • Zwiększenie efektywności własnego funkcjonowania w czasie
  • Rozwinięcie umiejętności "zarządzania czasem" w praktyce zawodowej

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo